Terug naar boven

Eerste geslaagde lid NVTS-visitatie

30 november 2021

Zoals bekend is de NVTS in 2021 gestart met de visitatie van geaccrediteerd Tandheelkundig Slaageneeskundigen NVTS, voor wie het einde van de accreditatietermijn van vijf jaar nabij komt. Het eerste gevisiteerde en 'geslaagde' lid is collega Marieke van der Maarel. We willen haar bij deze van harte feliciteren. Tevens willen wij alle visiteurs bedanken voor hun inzet.

Voorafgaande aan de start van de NVTS-visitaties hebben alle visiteurs visitatietrainingen van de KNMT gevolgd. Om de kwaliteit te waarborgen volgen de visiteurs jaarlijks bijscholingsdagen bij de KNMT. Ter voorbereiding op de visitatie lopen de visiteurs de door de gevisiteerde ingevulde vragenlijst op ADAS door en worden de uitgewerkte casussen bestudeerd. Van tevoren wordt door de visiteurs een visitatieagenda gemaakt, welke vooraf aan de gevisiteerde wordt verstuurd.

De eerste visitatie is vanuit de visiteurs bijzonder prettig verlopen, ze zijn hartelijk ontvangen en de communicatie was open en opbouwend. Om u een beter beeld van de visitatie te geven hebben we collega van der Maarel kort een aantal vragen gesteld over haar visitatie.

Kunt u in het kort vertellen hoe u zich heeft voorbereid op de visitatie?
“Ik heb mij vooraf natuurlijk goed ingelezen over de visitatie op de website van de NVTS. Ik heb in 2016 al eens een visitatie doorlopen via de KNMT/ KRT. Ik wist daardoor al min of meer wat van mij verwacht zou worden en was al bekend met het werken in ADAS. Vooraf aan deze visitatie van de NVTS heb ik onder andere vragenlijsten ingevuld via ADAS. Daarnaast werd er gevraagd naar de uitgewerkte casuïstiek, BIG-register en nascholing.”

Hoe is de visitatie verlopen?
“Vooraf kreeg ik een agenda van wat er die middag zou gebeuren. Daarop stond ook wat er voorbereid moest worden en wat er klaar moest liggen. De visiteurs hebben eerst een rondleiding gekregen in de praktijk. Daarna zijn onder andere de vragenlijsten, de casuïstiek en de protocollen bekeken en besproken. Er is dossieronderzoek gedaan en er is een interview geweest met de assistente. Tot slot is er een evaluatie geweest en is er een verslag gemaakt van de visitatie met de mogelijke verbeterpunten. De visitatie is goed verlopen en ik ben zeer tevreden met het resultaat.”

Wat heeft u geleerd van de visitatie?
“Dat het heel prettig is om met collega’s open te kunnen praten over je vakgebied. De dingen die goed gaan, maar ook waar je tegenaan loopt. Het is zo leuk om herkenning te zien en mogelijke oplossingen te krijgen. Over en weer zijn er ‘tips and tricks’ gedeeld. Zo kan ik weer een stap maken in het verbeteren van de kwaliteit van mijn patiëntenzorg.Een van mijn verbeterpunten is bijvoorbeeld de terugkoppeling naar de huisarts. Daar ben ik mee bezig, maar loop ik tegen het volgende aan: in Exquise blijkt dat bij gebruik van zorgmail er geen mogelijkheid is om de terugkoppeling voor de verwijzer ook direct te cc-en aan de huisarts. Dat zou heel handig zijn. Tips van collega’s zijn welkom!”

Natuurlijk is het belangrijk om de visitatie te reflecteren; wat zou u als tip meegeven aan de visiteurs?
“Ik begreep dat het voor de visiteurs ook de eerste keer was. De visiteurs hebben zich vooraf goed voorbereid en het interview was open en constructief. Ik heb het geheel als leuk en leerzaam ervaren. Ik heb geen op- of aanmerkingen.”


Ander nieuws