Terug naar boven

Verlenging accreditatie

Algemeen
De accreditatie als Tandheelkundig Slaapgeneeskundige NVTS wordt verstrekt voor de tijdsduur van vijf jaar. Diegenen wier accreditatie binnen zes maanden verloopt, zullen in de toekomst als service een geautomatiseerde reminder ontvangen. Het tijdig aanvragen van verlenging van accreditatie blijft echter een verantwoordelijkheid van de geaccrediteerde zelf.
De datum van accreditatie en expiratie is voor iedereen in zijn eigen profiel zichtbaar.

De visitatie
Of een geaccrediteerde voor verlenging van de accreditatie in aanmerking kan komen, wordt beoordeeld via een visitatie. De geaccrediteerde meldt zich via de website tijdig aan voor de visitatie en verlenging, tegen betaling van 450 euro, voor een nieuwe accreditatieperiode van vijf jaar.

Vervolgens worden twee visiteurs benoemd. Zij spreken met de kandidaat een datum, tijd en locatie af. Daarna wordt toegang aangevraagd tot 'Speculio', het administratieve systeem van de KNMT, ter ondersteuning van visitaties. In dit systeem kunnen de belangrijkste gegevens en documenten rond de visitatie worden opgeslagen.

Voorafgaand aan de visitatie dienen de volgende gegevens ingevoerd te worden in Speculio:

  1. Bewijsstuk BIG-registratie met registratienummer.
  2. Bewijsstukken van deelname aan door het consilium erkende nationale of internationale cursussen en/of congressen op het gebied van de tandheelkundige slaapgeneeskunde. In totaal dienen tenminste vier dagdelen aan cursussen en bij- en nascholing te zijn genoten in de afgelopen vijf jaar.
  3. Een vragenlijst, die beschikbaar wordt gesteld door de visiteurs.
  4. Vijf uitgewerkte casus volgens het vereiste format, met vermelding startdatum behandeling, leeftijd en geslacht patiënt en AHI voor en na behandeling (bij OSA patiënten, type MRA).

Daarnaast dient tijdens de visitatie het bewijs van vijftig behandelde patiënten overlegd te worden.

Het visitatieteam bestaande uit twee personen bezoekt de geaccrediteerde op diens werkadres. Het visitatieteam maakt verslag op van de visitatie en legt dat aan de gevisiteerde voor ter commentaar.

Vervolgens wordt het verslag met een advies voorgelegd aan het consilium, dat aan de hand van de reglementen en na beoordeling van het visitatieverslag besluit of de registratie tot Tandheelkundig Slaapgeneeskundige NVTS met vijf jaren verlengd worden.

Annulering en beroep
Bij intrekking van een verzoek om gevisiteerd te worden, zullen reeds door de vereniging gemaakte kosten worden verrekend met het bedrag dat de geaccrediteerde betaald heeft, waarna het restant zal worden gecrediteerd en terugbetaald.
Er is de mogelijkheid tot beroep tegen de beslissing van het consilium omtrent de accreditatie. Dit beroep dient schriftelijk en binnen drie maanden na de beslissing van het consilium ingediend te zijn bij het bestuur van de NVTS. 

Aanmelden voor visitatie
Klik hier voor het aanvragen van visitatie en verlenging van uw accreditatie.


Downloads