Terug naar boven

Klacht melden

Een lid dat van mening is dat een ander lid zich niet aan de statuten, het huishoudelijk reglement of de protocollen van de NVTS of aan de richtlijn Richtlijn diagnostiek en behandeling van OSA bij volwassenen houdt, kan daarover een klacht indienen bij het consilium.
In de klacht dient vermeld: de naam van de klager, de naam van de beklaagde en een opsomming van de klacht(en), met een korte omschrijving per klacht inclusief verwijzing naar de documenten waarmee het handelen van de bekaagde in strijd zou zijn.
Klachten worden vertrouwelijk behandeld. De beklaagde wordt altijd in de gelegenheid gesteld om zijn/haar mening op de klacht(en) te geven.
Het consilium kan besluiten tot een onderzoek, tijdens de eerstvolgende visitatie van de beklaagde of zo nodig tijdens een ingelaste visitatie.
Indien de klacht gegrond wordt verklaard, kan het consilium besluiten tot een berisping, een voorwaardelijke of onvoorwaardelijke schorsing, het doorhalen van een accreditatie en het opzeggen van het lidmaatschap.
De beklaagde heeft de mogelijkheid in beroep te gaan bij het bestuur tegen de beslissing van het consilium.

Klachten kunnen worden gemeld via het contactformulier.


Inloggen vereist voor NVTS leden