Terug naar boven

Statuten & Reglementen

De statuten vormen de grondwet van de NVTS. De statuten beschrijven de structuur van de vereniging en leggen de belangrijkste procedures vast.
In de statuten zijn ook de rechten en plichten van leden geregeld. Het verdient daarom aanbeveling om de statuten te lezen alvorens over te gaan tot aanmelding als lid.
Alleen de algemene ledenvergadering (ALV) kan de statuten vaststellen of wijzigen. Bovendien gelden daarbij aanvullende eisen op het gebied van de besluitvorming.
Zie hieronder voor de statuten van de NVTS.

In het huishoudelijk reglement van de NVTS worden enkele onderwerpen die in de statuten geregeld zijn, zoals de taken van de bestuursleden en de wijze waarop de accreditatie als NVTS Tandheelkundig Slaapgeneeskundige plaatsvindt, nader ingevuld.
Alleen de algemene ledenvergadering (ALV) kan het reglement wijzigen.
Zie hieronder voor het huishoudelijk reglement van de NVTS.


Downloads


Inloggen vereist voor NVTS leden